Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członka Zarządu w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członka Zarządu w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu wyboru na stanowisko Członka Zarządu  jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-         Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

-         e-mail: iod@zut.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek ich zbierania i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Zakład Utylizacyjny zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do zakończenia procesu postępowania oraz po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym przez okres niezbędny do ochrony roszczeń w przypadku roszczeń sądowych oraz wymagany odrębnymi przepisami (1 rok)

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

-         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-         usunięcia danych osobowych;

-         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -  193 Warszawa

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Regulaminu Wyboru na Stanowisko Członka Zarządu Spółki jest niezbędne w celu uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Metadane

Data publikacji : 24.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Szymala Dział Informatyczny

Opcje strony

do góry