Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - OLFACTOR

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-180), tel.: (58) 326 01 00, adres e-mail: zut@zut.com.pl

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem iod@zut.com.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie?

Informacje o Tobie jakie przetwarzamy to w szczególności dane które podałeś korzystając z naszych usług zgodnie z Regulaminem (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Twoje dane przetwarzane są w celu obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz lub jeśli mamy w tym prawnie uzasadniony interes (np. w celach prowadzenia statystyk).

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane do czasu korzystania przez Ciebie z aplikacji Olfactor. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Zakład utylizacyjny dba o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług zaopatrujących Zakład Utylizacyjny w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych);
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz też prawo do  dostępu do swoich danych, sprostowania, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych;

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

 

English version of Privacy Policy for Google Play Application ZUT

How do we process your personal data?

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of your personal data is Utilization Plant Sp. z o.o. with headquarters at ul. Jabłoniowa 55 in Gdańsk (postal code: 80-180), phone: (58) 326 01 00, e-mail address: zut@zut.com.pl

How can you contact us?

In any matter regarding data processing, you can contact the data protection officer appointed by us at iod@zut.com.pl

What personal data do we process, for what purposes and on what basis?

The information we process about you is, in particular, the data you provided when using our services in accordance with the Regulations (e.g. name, surname, e-mail address). Your data is processed in order to handle the requests you send to us or if we have a legitimate interest in it (e.g. for the purposes of keeping statistics).

Your data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 point a), b) and f) of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 / 46 / EC (GDPR).

How long do we keep your data?

Personal data will be stored until you use the Olfactor application. The period of personal data processing may be extended each time by the period of limitation of claims, if the processing of personal data is necessary to pursue any claims or defend against such claims.

Who do we share your data with?

The rendering plant cares about the confidentiality of your data. Due to the need to ensure an appropriate organization, including in the field of IT infrastructure or in current matters related to our business as an entrepreneur, your personal data may be transferred to the following categories of recipients:

  • service providers supplying Zakład Utylizacyjny with technical solutions and enabling work in IT systems and management of our organization (in particular IT service providers);
  • entities authorized to obtain data on the basis of applicable law, e.g. courts or law enforcement authorities - of course only if they make a request based on an appropriate legal basis.

We don't intend to transfer your personal data to a third country or an international organization.

What are your rights related to the processing of personal data?

You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data, you also have the right to access your data, rectify it, request its removal or limit its processing, and the right to transfer data to another data controller;

You have the right to lodge a complaint with the body supervising compliance with the provisions of personal data protection - the President of the Personal Data Protection Office.

The data provided by you won't be profiled.

 

Metadane

Data publikacji : 26.07.2018
Data modyfikacji : 21.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Gnieciak Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Tomczak

Opcje strony

do góry