Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku ogłasza dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu odpowiadającego za pion techniczny w jednoosobowej Spółce Gminy Miasta Gdańsk działającej pod firmą Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.

1.    Warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1.1.     posiadanie obywatelstwa polskiego;

1.2.    posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenie wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

1.3.    posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

1.4.    posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

1.5.     korzystanie z pełni praw publicznych;

1.6.     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

1.7.     brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

1.8.    niepodieganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526) oraz z art. 46 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami);

1.9.    koniecznym warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez kandydata określonych wymań w szczególności wymogów dla kandydatów na członków organów zarządzających określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowymi Dz. U. z 2020 r. poz. 735 ze zmianami).

1.10.    minimalnym wymogiem kwalifikacyjnym dla kandydata na Członka Zarządu jest posiadanie wyższego wykształcenia technicznego lub ekonomicznego i/iub doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem przetwarzającym odpady oraz złożenie koncepcji w zakresie określonym na potrzeby niniejszego postępowania kwalifikacyjnego.

2.     Wymagania stawiane kandydatom

2.1.    doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

2.2.    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i przepisów branżowych,

2.3.    posiadanie wiedzy i doświadczenia o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem:

2.3.1.       systemu gospodarki odpadami,

2.3.2.       instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

2.3.3.       nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów,

2.4.     wiedza poparta doświadczeniem w zakresie utrzymania ciągłości ruchu na linii produkcyjnej,

2.5.    posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi,

2.6.    znajomość prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych w stopniu pozwalającym na sprawowanie właściwego nadzoru nad działem inwestycji i rozwoju,

2.7.  znajomość i doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3.       Dodatkowe wymagania:

3.1.    znajomość języka angielskiego z praktycznymi umiejętnościami posługiwania się językiem technicznym,

3.2.     umiejętności komunikacyjne, analityczne, negocjacyjne,

3.3.     umiejętność myślenia strategicznego,

3.4.     umiejętności menadżerskie.

4.       Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

4.1.     list motywacyjny,

4.2.     curriculum vitae,

4.3.     oświadczenia o:

4.3.1.     niekaralności,

4.3.2.     zapoznaniu się z zasadami postępowania kwalifikacyjnego,

4.3.3.      braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych,

4.3.4.      korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.3.5.      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4.3.6.      niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska

członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526) oraz z art. 46 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami),

4.3.7.      wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki,

4.3.8.      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji (w

tym na umieszczenie na stronie internetowej Spółki danych osobowych na liście kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych kandydatów uczestniczgcych w postępowaniu kwalifikacyjnym znajduje się na stronie internetowej pod linkiem http://bip.zut.com.pl/zu/ochrona- danvch-osobowvc/15428,Klauzula-informacvina-dla-kandvdatow-na-Czlonka-Zarzadu-w-Zakladzie- Utvlizacviny.htmi?sid=d49b7e3490e06f2fda6d3447ecc4865b

4.3.9.      zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania

kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki,

4.3.10.     kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego,

4.4.     informację o numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej, pod którymi należy kontaktować się z kandydatem.

5.       Otwarcie zgłoszeń:

5.1.Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym nastąpi zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wyboru. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

5.2.Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

5.3.   Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.       II etap -Rozmowy kwalifikacyjne:

6.1.      Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej m.in. ocenę wiedzy w zakresie określonym w § 10 ust. 1 Regulaminie wyboru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem

6.2.      W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedłożyć następujące

dokumenty:

6.2.1.      dyplom ukończenia studiów wyższych,

6.2.2.      świadectwa pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

6.2.3.      dowód osobisty,

6.2.4.    inne dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

6.3.    Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

7.     Kryteria i waga oceny kwalifikacji kandydatów

Ocena wymagań stawianych kandydatom dokonana zostanie według następujących kryteriów:

7.1.      doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami

gospodarczymi, o którym mowa w pkt 2.2.1. oraz dodatkowego wymagania o którym mowa pkt

3.3.1.      - 20 % oceny.

7.2.    wyniki rozmowy kwalifikacyjnej - 80 % oceny.

8.     Informacje o Spółce

Na wniosek kandydata Spółka udostępni w sposób elektroniczny następujące dokumenty:

8.1.    Schemat organizacyjny Spółki;

8.2.    Aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego;

8.3.    Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;

9.     Informacje dodatkowe:

9.1.    Szczegółowe warunki postępowania oraz terminy jego przebiegu podano w Regulaminie wyboru, który umieszczony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem

9.2.    Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ul. jabłoniowej 55 w godzinach od 7.00 do 15. 00 lub przesłać na adres Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.

9.3.    Termin składania zgłoszeń upływa o godz. 13.00 dnia 22.04.2021 r.

9.4.    Decyduje data wpływu do sekretariatu Zarządu Spółki.

9.5.    Kopertę należy oznaczyć dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o" -Poufne.

9.6.    Złożone zgłoszenia wraz z załącznikami nie będą odsyłane.

9.7.    Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata lub unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

9.8.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9.9.    Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 
            Regulamin postępowania
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.04.2021
Data modyfikacji : 13.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Szymala Dział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szymala

Opcje strony

do góry