Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Aktualnie znajdujesz się na:

Status prawny

Zakład Utylizacyjny, jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku.

Spółka powstała w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych z siedzibą w Gdańsku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 nr. XXXVII/236/91. 

Zakład działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wykonuje zadania własne gminy na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz gmin, z którymi Miasto Gdańsk podpisało porozumienia międzygminne, w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług publicznych realizowanych przez Zakład określone są w Umowie spółki oraz Regulaminie świadczenia usług wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zgodnie z Art. 137 pkt 6 Ustawy o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04), Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. informuje, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów, wynosi: dla sektora 800/1 – 7,91 zł/Mg dla sektora 803 – 35,78 zł/Mg

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z brzmieniem art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1289), jak też Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/1238/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Działalność sektora gospodarki odpadami obwarowana jest ponadto szeregiem aktów prawnych, które regulują zasady zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Główne z nich to:

  • Ustawa o odpadach – t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 ze zmianami;
  • Prawo ochrony Środowiska – t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1973 ze zmianami;

  • Ustawa o samorządzie gminnym – t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami;

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1297 ze zmianami;

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów – Dz.U. z 2013 roku, poz. 523 ze zmianami;

 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2014
Data modyfikacji : 21.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aniela Włodarczyk

Opcje strony

do góry